loader

Trong một dự án marketing, việc sản xuất các tư liệu chính dùng để truyền thông (key asset) thường chiếm nhiều ngân sách và ảnh hưởng đến mốc thời gian kích hoạt dự án. Riêng với TVC, là Account/Project Manager chúng ta cần đặc biệt chú trọng quản lý ngày quay (shooting day).

Top