Z4485656093955 C525150cef2c4eb19e79fff480b1ee19Z4485656093955 C525150cef2c4eb19e79fff480b1ee19

Challange

Các khoá học trên nền tảng Brands Camp đang có xu hướng tăng đăng ký từ những người đã từng học, thay vì từ những học viên mới. Cần tăng lượt chuyển đổi khách hàng là các học viên mới.

Approach

Ứng dụng phương pháp #Growth_Hacking để phân tích học viên tiềm năng của Brands Camp thành các đối tượng khác nhau, với các nhu cầu và hành vi khác nhau. Từ đó, phân phối các khoá học tương ứng với từng nhu cầu của từng đối tượng. Đồng thời, đề xuất các chương trình khuyến mãi, và triển khai việc cấp bằng để tạo động lực chuyển đổi với học viên mới.

Execution

+5,46
Launching thành công campaign 08.03 và đạt được tỉ lệ chuyển đổi ROAS lên đến 5.46 (so với trung bình 3.04). Xác định đối tượng khách hàng chuyển đổi cao nhất là những người đã like fanpage Brands Vietnam. Và nội dung quan tâm là các khoá học đào sâu về chuyên môn của từng ngành nghề.
A/B testing
Ứng dụng phương pháp A/B test cho từng creative asset để xác định được nội dung và hình ảnh thu hút.