308500522 505505271574232 2716642658231058894 N

Challange

Intershop cần tăng độ nhận diện cho thương hiệu B-Protected, Henry Blooms, Larune. Để hỗ trợ việc kinh doanh sản phẩm.

Approach

Xác định chức năng của sản phẩm và thông điệp khác nhau cho từng nhãn hàng. Từ đó, sản xuất các tư liệu và triển khai truyền thông trên các kênh tích hợp, đảm bảo sự đồng nhất và đều đặn để duy trì độ nhận diện.

Execution

+125600followers
Số lượng followers trên kênh Fanpage chính thức của các nhãn hàng sau 7 tháng hợp tác với B-Rise. Tỷ lệ lượt followers cao hơn sao với trung bình ngành.
+200000comments
Là số lượng người tiêu dùng phản ứng tích cực về thương hiệu.
+200posts
Số lượng người bài đăng người tiêu dùng review về sản phẩm trong các hội nhóm.