Chiến lược & triển khai

Lên kế hoạch chiến lược xây dựng thương hiệu và triển khai truyền thông tích hợp
01
Brand Plan

Xây dựng thương hiệu
Chiến lược truyền thông

02
Brand Identity

Thiết kế logo
Đặt tên thương hiệu
Tagline/slogan
Thiết kế bao bì
Thiết kế website
Bộ nhận diện thương hiệu

03
Brand Expression

Content marketing
Social marketing
Influencer marketing
Performance marketing
Sản xuất video & hình ảnh

Chuyển giao & đào tạo

Sau khi thương hiệu được xây dựng và đi vào ổn định, chúng tôi sẽ đào tạo và chuyển giao để nhãn hàng có thể xây dựng đội ngũ marketing riêng
Icon Branding
Branding

Xây dựng thương hiệu
Xây dựng chiến lược truyền thông

Marketing
Marketing

Kế hoạch quảng cáo tổng thể đa kênh. Cách định hướng – triển khai nội dung & hình ảnh từng kênh

Ads
Ads

Xây dựng kế hoạch media ads
Phương thức triển khai & tối ưu

Project Management
Project Management

Tư duy quản lý dự án hiệu quả
Phương thức / Toolkit /
Kỹ năng quản lý

Quy trình tinh gọn

Dịch vụ