loader
Điền ” Vị trí bạn apply – Họ và tên” vào phần Subject trong mail Ví dụ: ” Ứng tuyển vị trí Designer-Ho Ngọc Anh” Sau đó gửi CV và Porfolio của bạn tới mail: info@b-rise.asia hoặc Submit form dưới đây

    Drag and drop or browse your CV

    Top